Kontact / Memberskaart

Salut

Wanns du dem Club beitrieden wells,

Scheck eis eng Email un info@saabclub.lu

De Kalenner mat all eisen Aktiviteiten kritt dir mat der Memberskart gescheckt.

Memberskaart 25€

Familliekaart 35€

CCPLLULL   LU69 1111 0046 1051 0000

Saab Club Luxembourg

Als Vermierk: den Numm an Famillienumm


Merci am Viraus

Roby

+352 661 289 004

roby@saabclub.lu